Uvjeti korištenja web stranice

 
Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge s ove web stranice. Korištenjem bilo kojeg dijela ove web stranice te svih njezinih dijelova smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka imatelja prava ove web stranice ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu ovoj ili bilo kojoj trećoj strani.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja imatelja prava ove web stranice i drugih vlasnika autorskih prava.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava imatelja prava ove web stranice i podložno je tužbi.

Nastojimo osigurati vjerodostojnost i ažurnost podataka sadržanih na ovoj web stranici, ali ne preuzimamo ikakvu odgovornost za eventualne pogreške i propuste u svezi korištenja podataka i sadržaja ove web stranice kao niti eventualno nastalu štetu uslijed prethodno navedenih pogrešaka i propusta.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Nastojat ćemo ovu web stranicu zaštiti od virusa i drugih malicioznih i štetnih softvera, ali ne jamčimo njihovu potpunu odsutnost. S tim u svezi, upućujemo korisnike ove web stranice na poduzimanje potrebnih mjera zaštite kao što su npr. uporaba vlastitih antivirusnih programa.

Korištenje web stranice uključuje i davanje osobnih podataka korisnika, kao i prikupljanje podataka, kao što je vaša IP adresa, postavke jezika, vrstu preglednika, oznaku datuma i vremena, pružatelja internet usluga, operativni sustav. Ti podaci prikupljaju se u svrhu poboljšanja web stranice, zbog pružanja kvalitetnijih informacija o samom sadržaju na stranici, njenim uslugama i proizvodima. Prikupljene informacije spremaju se na log datoteke na vašem računalu.

Sve informacije koje se prikupe prilikom vaše posjete web stranicama koriste se isključivo za analizu trendova, vođenje stranice, prikupljanje demografskih podataka, te praćenje ponašanja posjetitelja na našim stranicama u svrhu poboljšanja usluga, proizvoda i sadržaja stranice. Korištenjem web stranice, njezinog sadržaja, usluga i proizvoda dajete vlastiti pristanak na prikupljanje gore navedenih podataka te se slažete s ovim Uvjetima korištenja.

Unutar ove web stranice podstranica „kontakt“, „prikuplja vaše osobne podatke (ime, prezime, telefonski broj/broj mobitela, e-mail adresu) koje nam dobrovoljno dajete tako što ispunite predmetni upitnik na ovoj web stranici. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu kontakata, odgovaranja na vaše upite, pružanje informacija na vaš zahtjev i evidencije korisnika ove web stranice, a nužni su da bismo vam odgovorili na vaš upit i pružili uslugu. Više o privatnosti pročitajte u Politici privatnosti.

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i ne odgovaramo za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

Politika privatnosti

 
​Ovom Politikom privatnosti “Adepto” vl. Domagoj Galić (dalje u tekstu: Adepto) Vam u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka daje osnovne informacije o obradi vaših osobnih podataka. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate tekst u nastavku te da nam se, u slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama u svezi s obradom osobnih podataka, javite.

Ovom Politikom se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Adepta, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Adepto želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

Politikom privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Načela zaštite osobnih podataka

Adepto pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti podataka Korisnika koji se uvijek mogu obratiti u slučaju upita o obradi njihovih osobnih podataka. Svoja prava sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka Korisnik može besplatno ostvariti obraćanjem na e-mail adresu: d.galic.kif@gmail.com.

Adepto primjenjuje slijedeća načela vezano uz obradu osobnih podataka.

Osobni podaci moraju biti:

zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na Korisnika („zakonitost, poštenost i transparentnost”);
prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama
primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”);
točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”);
čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Korisniku samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih se nakon toga briše iz svih evidencija, osim kada je pozitivnim propisima utvrđen dulji rok čuvanja. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ako je utvrđen legitiman interes Adepta.
obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).

Kategorije osobnih podataka koje Adepto obrađuje.

U okviru obavljanja svoje djelatnosti Adepto obrađuje različite kategorije osobnih podataka koirniska, poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) te radnika koji nisu obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti.

Osim uobičajene komunikacije osobno, telefonom i e-mailom unutar naše web stranice postoji podstranica „kontakt“ i obrazac. Putem navedenog obrasca prikupljamo vaše osobne podatke (ime, prezime, telefonski broj, broj mobitela, e-mail adresu) koje nam dobrovoljno dajete tako što ispunite predmetni obrazac na našoj web stranici. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu kontakata, odgovaranja na vaše upite, pružanje informacija na vaš zahtjev i evidencije korisnika ove web stranice, a nužni su da bismo vam odgovorili na vaš upit i pružili uslugu.

Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka.

Adepto obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:
obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Adepta
obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora
obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Adepta ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
korisnik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

Čuvanje osobnih podataka

Adepto je ovlašteno čuvati podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Nakon toga svi podaci se brišu, osim ako je zakonom propisan određeni rok pohrane u kojem slučaju će se podaci pohraniti na propisani rok i neće se smjeti upotrebljavati ni u koje druge svrhe osim zakonom propisane. Izuzetak su sudski sporovi zbog kojih se može produžiti rok čuvanja.

Prijenos podataka primateljima

Prijenos podataka drugim primateljima, može biti dozvoljen samo uz pisanu suglasnost korisnika, koji mora prethodno biti potpuno informiran o osobnim podacima koji se prenose, svrhama obrade, identitetu primatelja i razlozima prijenosa.

Prava korisnika

Adepto poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te korisnici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Korisnici imaju sljedeća prava:

Pravo na informacije – Korisnik ima pravo dobiti od Adepta informacije o obradi svojih osobnih podataka neovisno prikupljaju li se podaci izravno od Korisnika ili ne. Pružanje informacija mora biti dano na jasan i razumljiv način. Smatra se da je Korisnik informiran o svojim pravima na javno dostupan način, putem ove Politike privatnosti.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) – Korisnik ima pravo od Adepta ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Adepto ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
– osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, osim kada je zakonom propisan dulji rok čuvanja.
– obrada se temelji na privoli korisnika, a korisnik je povukao privolu, s tim da ne postoji niti druga pravna osnova za obradu.
– korisnik je uložio prigovor na obradu koja se temelji na legitimnim interesima Adepta, osim ako Adepto dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
– osobni podaci nezakonito su obrađeni – osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava Republike Hrvatske

​Pravo na pristup podacima – korisnik ima pravo dobiti od Adepta potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, omogućiti mu pristup osobnim podacima te dati informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima kojima se šalju osobni podaci, roku pohrane, pravu korisnika na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravu na ograničavanje obrade, pravu na prigovor na obradu te pravu na pritužbu nadzornom tijelu. Korisnik ima pravo na zahtjev, biti obaviješten o eventualnom postojanju automatiziranog načina donošenja odluke, uključujući izradu profila, uz smisleno objašnjenje o kojoj je logici riječ, kao i o važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za korisnika. Također, korisnik ima pravo na zahtjev, dobiti informaciju prenose li se njegovi osobni podaci u treće zemlje ili međunarodne organizacije te o poduzetim zaštitinim mjerama pri takvom prijenosu.

Osim gore opisanih informacija, Adepto je dužno na zahtjev korisnika, omogućiti mu uvid i dobivanje kopije njegove osobne dokumentacije pohranjene kod Adepta.

Korisnik ima pravo od Adepta saznati izvor podataka. Korisnik ima pravo biti obaviješten o automatiziranom donošenju odluke te mogućim posljedicama takve obrade.

Pravo na ispravak – korisnik ima pravo bez odgađanja ishoditi od Adepta ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se na njega odnose. Dodatno, korisnici imaju obvezu ažuriranja svojih osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka – U slučajevima kada Adepto provodi automatiziranu obradu podataka koja se temelji na privoli korisnika ili je nužna radi ispunjenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora, Adepto je dužno na zahtjev korisnika dostaviti mu osobne podatke koji se odnose na njega, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te je dužno na zahtjev korisnika takve podatke prenijeti drugom voditelju obrade, pod uvjetom da navedeno ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

Pravo na prigovor – U slučajevima kada se obrada osobnih podataka korisnika vrši na temelju legitimnih interesa Adepta, korisnik ima pravo u svakom trenutku na takvu obradu uložiti prigovor. Adepto će postupajući temeljem uloženog prigovora, u svakom pojedinačnom slučaju, procijeniti pretežu li legitimni interesi Adepta za provođenjem ovakve obrade nad interesima pravima i slobodama korisnika. Adepto je ovlašteno nastaviti s daljnom obradom jedino ako procijeni da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese prava i slobode korisnika, u protivnom dužno je obustaviti svaku daljnju obradu.

Pravo na ograničenje obrade – korisnik ima pravo od Adepta tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je korisnik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge korisnika, te kada Adepto više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na ograničenje obrade podaci u bazi podataka Adepta se neće mijenjati sve dok traje postupak po zahtjevu Korisnika. Po rješavanju predmetnog slučaja, Adepto će Korisnika obavijestiti o prestanku ograničenja obrade.

Način ostvarivanja prava

Zahtjev za ostvarenje bilo kojeg od gore navedenih prava korisnik mora biti upućen putem e-mail: d.galic.kif@gmail.com
Pisani zahtjev mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:
– Osobne podatke Korisnika (Ime, prezime i OIB radi njegove identifikacije prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i davanja odgovora na upit koji se odnosi na osobne podatke konkretnog korisnika)
– Koja od navedenih prava želi iskorisiti
– Adresu za dostavu odgovora na zahtjev

Adepto će odgovorno postupiti sukladno zahtjevu korisnika u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Rok se može, po potrebi, produžiti za dodatna dva mjeseca uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Korisnik koji je podnio zahtjev će biti izvješten o svakom takvom produljenju roka.

Zaštita osobnih podataka

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikupljamo, Adepto provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, te najnovija tehnološka dostignuća, ali i troškove provedbe, primjereno svojim mogućnostima.

Izvješćivanje o povredi zaštite osobnih podataka

Adepto će o povredi osobnih podataka najkasnije 72 sata od saznanja, obavijestiti nadzorno tijelo o povredi, ako je riječ o takvoj naravi povrede osobnih podataka koja može rezultirati ugrožavanjem prava i sloboda korisnika (npr. novčani gubici, otkrivanje profesionalne tajne, diskriminacija, oštećenje ugleda ili bilo koja druga značajna socijalna i ekonomska šteta).